• Welcome to Phoenix Rising!

    Created in 2008, Phoenix Rising is the largest and oldest forum dedicated to furthering the understanding of, and finding treatments for, complex chronic illnesses such as chronic fatigue syndrome (ME/CFS), fibromyalgia, long COVID, postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS), mast cell activation syndrome (MCAS), and allied diseases.

    To become a member, simply click the Register button at the top right.

ESME Facebook - Dutch article in Reformatorisch Dagblad

V99

Senior Member
Messages
1,471
Location
UK
At least I think it is Dutch?

http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/speurtocht_naar_een_virus_1_482753

Speurtocht naar een virus
04-06-2010 15:06 | Toine de Graaf

In Nederland maakt vrijwel niemand zich zorgen over het zogeheten xenotroop muizenleukemie gerelateerd virus (XMRV). Amerikaanse onderzoekers hebben bij veel patinten met het chronischevermoeidheidssyndroom dit virus aangetroffen. Nijmeegse collegas zien echter geen verband.

De onderzoeksgroep uit het UMC St Radboud onder leiding van internist prof. dr. Jos van der Meer slaagde er niet in om het virus te vinden bij 32 patinten met het chronischevermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Ook bij 43 controles was het virus niet te vinden, zo bleek eind februari uit een gepubliceerde wetenschappelijke studie.

Voor mensen met het chronischevermoeidheidssyndroom is het natuurlijk ontzettend vervelend dat we opnieuw moeten vaststellen dat er geen virus in het spel is, meldde Van der Meer in een begeleidend persbericht van het UMC St Radboud.

Reden voor het Nijmeegse onderzoek was een spraakmakende publicatie in Science vorig jaar oktober. Amerikaanse onderzoekers van het Whittemore-Peterson Institute (WPI), het National Cancer Institute (NCI) en de Cleveland Clinic maakten daarin melding van een bijzondere vondst. In 68 van 101 opgeslagen bloedmonsters van ME/CVS-patinten uit de gehele VS was een actieve XMRV-infectie gevonden. Ook waren 218 gezonde controlepersonen gescreend. Van hen testten er slechts acht (3,7 procent) positief op XMRV, dat behoort tot de familie van de retrovirussen. Tot nu toe zijn slechts een paar retrovirussen bekend die de mens kunnen besmetten. Het bekendste is hiv, dat aids veroorzaakt. XMRV is het recentst ontdekte humane retrovirus. Pas in 2006 werd dit virus voor het eerst gedentificeerd, in tumorweefsel van prostaatkankerpatinten.

Na de publicatie in Science maakte het WPI in een persbericht bekend dat de testprocedure verder was verfijnd en dat inmiddels bij 95 procent van de ME/CVS-patinten antistoffen tegen XMRV waren gevonden in hun bloedplasma. Volgens het onderzoeksteam, dat onder leiding staat van dr. Judy Mikovits, is uiteraard nog veel aanvullend onderzoek noodzakelijk. Maar Mikovits stelt tegelijk dat XMRV-besmetting elk ME/CVS-symptoom kan verklaren.

De Amerikaanse ontdekking haalde de wereldpers, maar niet iedereen reageerde enthousiast. In de Nederlandse media gaf prof. Van der Meer meteen aan te vrezen voor het somatiserende effect. Het Nijmeegse CVS-Kenniscentrum draagt al jaren uit dat cognitieve gedragstherapie bij 70 procent van de patinten werkt, hoewel bij dit percentage veel kanttekeningen zijn te plaatsen. Als patinten straks zeggen: Ik wil geen therapie want het is een virus, dan haalt dat de genezingskansen onderuit, aldus Van der Meer in de Volkskrant.

Vrij kort na de Sciencepublicatie vonden twee Britse onderzoeksgroepen geen spoor van XMRV in het bloed van eigen patinten. Daarna bleek ook de Nijmeegse studie negatief. Vanuit de VS daalde vervolgens forse kritiek neer op deze Europese onderzoeken.

De Amerikanen benadrukten dat hierin slechts op n manier naar XMRV was gezocht met de zogenaamde PCR-techniek terwijl in de VS vier methodes waren toegepast. In de Europese studies was bijvoorbeeld het plasma niet getest op antistoffen. Een ander belangrijk verschil is dat het virus evenmin was opgekweekt voorafgaand aan de PCR-test.

Omdat het retrovirus slechts in uiterst lage concentraties aanwezig is in het bloed, lijkt vooral het opkweken van het virus essentieel om het te kunnen vinden. Dit begint inmiddels bij steeds meer onderzoekers door te dringen. De afgelopen tijd bezocht Judy Mikovits verschillende Europese onderzoeksgroepen om hen te helpen bij de ingewikkelde laboratoriumtechniek. Het is inmiddels duidelijk dat deze bezoeken vruchten beginnen af te werpen.

Behalve in Spanje, Itali, Belgi, Groot-Brittanni en Zweden vindt momenteel vooral in de VS grootschalig XMRV-onderzoek plaats, waarbij ook overheidsinstanties betrokken zijn. Insiders verwachten dat de diverse Amerikaanse studies nog dit jaar meer helderheid zullen verschaffen over de relatie tussen XMRV en ME/CVS.

De Nijmeegse onderzoeksgroep hoeft echter niet meer te rekenen op bezoek van Mikovits. Uit een brief van WPI-directeur Annette Whittemore bleek namelijk dat de Amerikaanse onderzoekers in bloedstalen van patinten uit het Nijmeegse onderzoek wl XMRV hadden gevonden. Er waren tien monsters vanuit Nijmegen opgestuurd naar het WPI: van zeven patintenmonsters bleken er daar twee XMRV-positief. Ook in n van de drie controlemonsters werd XMRV aangetroffen. De Nijmeegse onderzoekers waren hiervan door de Amerikanen op de hoogte gesteld vrdat hun wetenschappelijke publicatie in februari online verscheen in de British Medical Journal.

In de weken die volgden op de Whittemorebrief spanden viroloog dr. Frank van Kuppeveld en Van der Meer zich in om uit te leggen waarom ze de Amerikaanse bevindingen in hun publicatie hadden verzwegen. Tegelijk werden de Amerikanen in de pers beschuldigd van contaminatie, ofwel vervuiling van de Nijmeegse bloedmonsters. Tijdens een congres in Praag ventileerde dr. Francis Ruscetti van het National Cancer Institute zijn ergernis over de gang van zaken. In de wandelgangen verklaarde hij tegenover dr. Gert Schuitemaker, hoofdredacteur van het tijdschrift Ortho, niet te weten hoe de Nijmegenaren ethisch hiermee denken weg te komen. Van der Meer heeft zich op zijn beurt gestoord aan deze opmerking van Ruscetti. Hij heeft de Amerikaan inmiddels per e-mail om opheldering gevraagd, maar wacht nog altijd op antwoord.


Bloedtest

Binnen dertig dagen zal er in Europa een bloedtest beschikbaar komen om XMRV-antistoffen op te sporen, zo blijkt uit een verklaring van het Amerikaanse laboratorium VIP Dx. Met deze antistoffentest kan snel en accuraat worden bepaald of iemand positief is voor XMRV, op een vergelijkbare manier zoals dat gebeurt bij hiv.

Overigens zijn er al landen die maatregelen nemen tegen de mogelijke aanwezigheid van XMRV in donorbloed. In Canada, Nieuw-Zeeland en Australi mogen (ex-)ME/CVS-patinten daarom geen bloed meer doneren. In Nederland zijn nog geen specifieke maatregelen genomen.
 

V99

Senior Member
Messages
1,471
Location
UK
Here is the google translation.

Search for a virus

In the Netherlands, hardly anyone worried about the so-called murine leukemia xenotroop related virus (XMRV). American researchers have many patients with chronic fatigue syndrome found this virus. Nijmegen colleagues, however, see no connection.

The researchers from the UMC St Radboud, led by internist Prof. Jos van der Meer failed to find the virus in 32 patients with chronic fatigue syndrome (CFS). Also in 1943 controls the virus was not found, as revealed in late February from a published scientific study.

"For people with chronic fatigue syndrome is of course extremely annoying that we reconfirmed that no virus is involved," reported Van der Meer in an accompanying press release from the UMC St Radboud.

Reason for the Nijmegen research was a high-profile publication in Science in October last year. U.S. researchers at the Whittemore-Peterson Institute (WPI), the National Cancer Institute (NCI) and the Cleveland Clinic a reference to an extraordinary discovery. In 68 of 101 stored blood samples from CFS patients from throughout the United States was an active XMRV infection found. Were also screened 218 healthy control subjects. Of those tested, only eight (3.7 percent) positive XMRV, belonging to the family of retroviruses. So far only a few known retroviruses that can infect humans. The most famous is HIV, which causes AIDS. XMRV is most recently discovered human retrovirus. Only in 2006 the virus was first identified in tumor tissue from prostate cancer patients.

Following the publication in Science made the WPI in a press release that the test was further refined and now at 95 percent of CFS patients were found XMRV antibodies in their blood plasma. According to the research team, headed by Dr. Judy Mikovits is obviously much further examination. But at the same time suggests that Mikovits XMRV infection each ME / CFS symptoms.

The American discovery reached the world press, but not everyone responded enthusiastically. The Dutch media has given Professor Van der Meer directly to fear the "somatizing effect." The Nijmegen Centre helps CVS for years that cognitive behavior therapy for 70 percent of patients works, although at this rate many criticisms to award . "If patients later say: I do not want therapy because it is a virus, then remove the bottom healing opportunities," says Van der Meer in de Volkskrant.

Shortly after the Science paper two British research found no trace of XMRV in the blood of his own patients. Then the Nijmegen study also showed 'negative'. From the U.S. strongly criticized then fell down on these European studies.

The Americans insisted that it is only one way to XMRV was searched with the so-PCR technique, while in the U.S. four methods were applied. In European studies, such as plasma not tested for antibodies. Another important difference is that the virus was not raised before the PCR test.

Because the retrovirus only at extremely low concentrations in the blood, it seems essential to grow the virus being able to find. This starts to become more and more researchers to penetrate. Recently visited Judy Mikovits different European research groups to help them with the complicated laboratory technique. It is now clear that these visits are starting to pay off.

Except in Spain, Italy, Belgium, Britain and Sweden is currently mainly used in large U.S. study XMRV place where government agencies are involved. Insiders expect that the various U.S. studies this year will provide more clarity about the relationship between XMRV and ME / CFS.

The Nijmegen research group does not expect more visits Mikovits. A letter of WPI Director Annette Whittemore turned out that the American investigators in blood samples of patients from the Nijmegen research had found it XMRV. There were ten samples from Nijmegen sent to the WPI from seven patient samples were found there two XMRV-positive. In one of the three control samples was found XMRV. The Nijmegen researchers were informed by the Americans to be informed before their scientific publication in February appeared online in the British Medical Journal.

In the weeks that followed the Whittemorebrief strained virologist Dr. Frank and Van der Meer Kuppeveld in order to explain why they published their findings in the U.S. had withheld. Simultaneously, the Americans accused the press of contamination or pollution of the Nijmegen blood samples. During a conference in Prague ventilated Dr. Francis Ruscetti of the National Cancer Institute, anger about the state of affairs. In the corridors he explained Dr. Gert Schuitemaker, editor of the journal Ortho, not to know how the Egyptians Nijmegen think it ethical to get away. Van der Meer has in turn upset by this remark Ruscetti. He's American now by e-mail for clarification, but still waiting for a response.


Blood Test

Within thirty days, in Europe a blood test available to detect antibodies XMRV, according to a statement by the American laboratory VIP Dx. This antibody test can quickly and accurately determine whether someone is positive for XMRV, in a similar way as with HIV.

Moreover, there are already countries that take measures against the possible presence of XMRV in donor blood. In Canada, New Zealand and Australia (ex-) ME / CFS therefore no longer donate blood. In the Netherlands are no specific measures.
 
Back