coagulation

  1. SNT Gatchaman

    Fibroblast growth factor-21 as a novel metabolic factor for regulating thrombotic homeostasis (Li et al, 2022)

    Fibroblast growth factor-21 as a novel metabolic factor for regulating thrombotic homeostasis Shuai Li, Haibo Jia, Zhihang Liu, Nan Wang, Xiaochen Guo, Muhua Cao, Fang Fang, Jiarui Yang, Junyan Li, Qi He, Rui Guo, Teng Zhang, Kai Kang, Zongbao Wang, Shijie Liu, Yukai Cao, Xinghao Jiang, Guiping...
  2. SNT Gatchaman

    Antiplasmin-cleaving enzyme is a soluble form of fibroblast activation protein (Lee et al, 2006)

    Antiplasmin-cleaving enzyme is a soluble form of fibroblast activation protein Kyung N. Lee, Kenneth W. Jackson, Victoria J. Christiansen, Chung S. Lee, Jin-Geun Chun, Patrick A. McKee Circulating antiplasmin-cleaving enzyme (APCE) has a role in fibrinolysis and appears structurally similar to...