pai-1

  1. SNT Gatchaman

    Fibroblast growth factor-21 as a novel metabolic factor for regulating thrombotic homeostasis (Li et al, 2022)

    Fibroblast growth factor-21 as a novel metabolic factor for regulating thrombotic homeostasis Shuai Li, Haibo Jia, Zhihang Liu, Nan Wang, Xiaochen Guo, Muhua Cao, Fang Fang, Jiarui Yang, Junyan Li, Qi He, Rui Guo, Teng Zhang, Kai Kang, Zongbao Wang, Shijie Liu, Yukai Cao, Xinghao Jiang, Guiping...